ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย

ข้อมูลบริษัท


  ชื่อบริษัท บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
1 เลขทะเบียนบริษัท 0107551000096
2 ประเภทธุรกิจ ผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายเครื่องมือตัด (Cutting Tools) ที่ทำมาจากเพชรสังเคราะห์ (Polycrystalline Diamond หรือ PCD) เพชรสังเคราะห์ผลึกเดี่ยว (Monocrystalline Diamond หรือ Monodite) เพชรธรรมชาติ (Natural Diamond) คาร์ไบด์ (Carbide) และ PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) และอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Parts) สำหรับใช้ใน กระบวนการผลิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
3 โทรศัพท์ 0-2906-3242-50
4 โทรสาร 0-2906-3251
5 เว็บไซต์ www.halcyon.co.th
6 ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 260,804,340 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 260,804,340 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
7 นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-654-5642 โทรสาร 02-654-5645
8 ผู้สอบบัญชี นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5131
บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
53 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์: 02678 0750-4 โทรสาร: 02678 0661
9 นักลงทุนสัมพันธ์ นายพีท ริมชลา
โทรศัพท์ 02-906-3093-6 โทรสาร 02-906-3097ข้อมูลบริษัทย่อยในประเทศไทย


  ชื่อบริษัท บริษัท แฮลเซี่ยน เมทอล จำกัด
1 ชื่อภาษาอังกฤษ HALCYON METAL COMPANY LIMITED
2 ประเภทธุรกิจ ผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายเครื่องมือ (Tooling) และชิ้นส่วนโลหะต่างๆ สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อ รองรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลอื่นๆ
3 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 41 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอย 6 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
4 เว็บไซต์ www.halcyon.co.th
5 โทรศัพท์ 0-2906-3242-50
6 โทรสาร 0-2906-3251
7 ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
  ชื่อบริษัท บริษัท เอฟ.ดี.เอ็ม. เทคโนโลยี จำกัด
1 ชื่อภาษาอังกฤษ FDM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
2 ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศไทย
3 ที่ตั้งสำนักงาน 888/3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
4 โทรศัพท์ 0-2347-6255
5 โทรสาร 0-2347-6256
6 ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)ข้อมูลบริษัทย่อยในต่างประเทศ


  ชื่อบริษัท HALCYON TECHNOLOGY (PHILIPPINES) INC.
1 ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะ (Cutting Tools) ที่เป็น PCD, CBN, Carbide รวมถึง Jigs & Fixtures และชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ เพื่อจำหน่ายเฉพาะในประเทศฟิลิปปินส์
2 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ Orient Goldcrest Building 6, Unit 1, Lot 3281-J, Phase 6, Laguna Technopark, Binan, Laguna,Philippines
3 โทรศัพท์ +63 49 5022295
4 โทรสาร +63 49 5022296
5 ทุนจดทะเบียน 145,000,000 เปโซ (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 58,000,000 เปโซ แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 58,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 เปโซ)
  ชื่อบริษัท ATEK Precision Tools Inc.
1 ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ (Standard Carbide Cutting Tools) ในประเทศฟิลิปปินส์
2 ที่ตั้งสำนักงาน CJRS Parkview Bldg., Level 2 Rodeo Drive Laguna Bel-Air 2, Santa Rosa, Laguna, Philippines
3 โทรศัพท์ +63 49 5440520
4 โทรสาร +63 49 5440520
5 ทุนจดทะเบียน 10,000,000 เปโซ (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว 10,000,000 เปโซ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 เปโซ)
  ชื่อบริษัท Halcyon Technology Singapore Pte. Ltd.
1 ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะพิเศษที่ทำจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide , Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศสิงคโปร์
2 ที่ตั้งสำนักงาน 114 Lavender Street, #05-84, CT Hub 2, Singapore 338729
3 โทรศัพท์ +65 6841 3900
4 โทรสาร +65 6841 3906
5 ทุนจดทะเบียน 825,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 825,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 825,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์)
  ชื่อบริษัท Halcyon Technology (M) Sdn. Bhd.
1 ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะพิเศษที่ทำจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศมาเลเซีย
2 ที่ตั้งสำนักงาน Block A-6-11, Ativo Plaza, No. 1, Jalan PJU 9/1, Damansara Avenue, Bandar Sri Damansara, PJU 9,Kuala Lumpur 52200 Malaysia.
3 โทรศัพท์ +603-6263 0313
4 โทรสาร +603–6263 4550
5 ทุนจดทะเบียน 5,000,000 ริงกิตมาเลเซีย (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,021,250 ริงกิตมาเลเซีย แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 2,021,250 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ริงกิตมาเลเซีย)
  ชื่อบริษัท Halcyon Technology Vietnam Co., Ltd.*
1 ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะพิเศษที่ทำจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศเวียดนาม
2 ที่ตั้งสำนักงาน Floor 6, Smart Building, 793/49/1 Tran Xuan Soan Street, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
3 โทรศัพท์ +84 8 3771 6497
4 โทรสาร +65 6841 3906
  ชื่อบริษัท PT HTECH Tools Indonesia
1 ประเภทธุรกิจ จัดจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะพิเศษที่ทำจากเพชรสังเคราะห์และคาร์ไบด์ (Special PCD and Carbide Cutting Tools) รวมถึงเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) ในประเทศอินโดนีเซีย
2 ที่ตั้งสำนักงาน Jl.Gn. Panderman Ruko Easton, Block E No. 5, Lippo Cikarang-Bekasi, Indonesia 17550
3 โทรศัพท์ +62 212 909 3141-2
4 โทรสาร +62 212 909 3143
5 ทุนจดทะเบียน 300,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ
Top