วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำตลาดเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ (Cutting Tools) ในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเครื่องมือตัดเฉือนโลหะประเภท Customized PCD, CBN และ Carbide Cutting Tools และอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงสูง (High-Precision Parts) ทั้งนี้บริษัทมีกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ โดยเน้นการบริการที่ครบวงจรให้กับลูกค้า ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ความแม่นยำสูง การทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดการจากใช้งานด้วยความรวดเร็ว และช่วยพัฒนาขั้นตอนการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับลูกค้าอีกด้วย


บริษัทมีเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ ดังนี้


  • วิจัยพัฒนา และผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของตลาดในทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการเครื่องมือในการตัดเฉือนโลหะทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพชิ้นงานที่มีความแม่นยาและถูกต้อง

  • เพิ่มรายได้ของบริษัทให้เติบโตทุกๆปี โดยการขยายฐานลูกค้าทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศสำหรับธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงมองหาช่องทางธุรกิจใหม่ๆที่จะช่วยให้รายได้ของบริษัทเติบโตได้ในอนาคต

  • เพิ่มสัดส่วนทางการตลาด สาหรับผลิตภัณฑ์ Customized PCD, CBN และ Carbide Cutting Tools ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้น ส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ผู้ผลิตชิ้น ส่วนยานยนต์ และเครื่องบิน, ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์, ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล, และอื่นๆ

  • ลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตจากระบบ Manual เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัติตามลำดับ

  • พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิต

Top