Th En
 
 

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

 
 

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจคือ เพื่อผลิตสินค้าใหม่ๆ ที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของตลาด ทั้งภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ และยานยนต์ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพชิ้นงานที่มีความแม่นยำ และถูกต้อง ซึ่งมีแผนการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

เพิ่มผลิตภัณฑ์ PCD และ Carbide Cutting Tools ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดิสก์ไดร์ฟ อุตสาหกรรมยานยนต์ และผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้         Cutting Tools อยู่แล้วให้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตจากระบบ Manual เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ และอัตโนมัติตามลำดับ
รักษาอัตรากำไรสุทธิไว้ให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 โดยการได้รับการสนับสนุนจาก BOI
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงความหลากหลายของอุตสาหกรรม
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีการผลิต