คำอธิบายและการวิเคราะห์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2560


บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2559


บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2558


บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2557


บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2556


บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ดาวน์โหลด
Top