คำอธิบายและการวิเคราะห์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2559


บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “HTECH” และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2558


บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “HTECH” และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานสำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2557


รายได้หลักของบริษัทและบริษัทย่อยมาจากลูกค้าใน 2 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก คือ ผู้ผลิตชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ประจำปี 2556


รายได้หลักของบริษัทมาจากลุ่มลูกค้าผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ซึ่งตั้งแต่ปลายปี 2555 ความต้องการ ในตลาดโลกมีการชะลอตัวดาวน์โหลด
Top