ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 May 2018

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายพีท ริมชลา 25,036,400.00 8.35
2 นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 11,831,688.00 3.94
3 นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ 11,810,000.00 3.94
4 น.ส.เภธรา ริมชลา 11,500,000.00 3.83
5 นายคริสต์ ริมชลา 11,440,000.00 3.81
6 น.ส.จอย ริมชลา 11,000,000.00 3.67
7 นายวิบูลย์ รุจิเรกสาธร 10,500,000.00 3.50
8 นายศุภโรจ โรจน์วีระ 9,154,100.00 3.05
9 นายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 9,000,000.00 3.00
10 MR.CHUA CHENG KHUAN 8,000,000.00 2.67
11 นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ 7,400,000.00 2.47
12 นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์ 7,070,100.00 2.36
13 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,805,900.00 2.27
14 นายนรวีร ช้างหลำ 5,666,700.00 1.89
15 นายชีรชิต เลิศชัยพัฒนกุล 4,081,500.00 1.36
16 นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 4,047,700.00 1.35
17 นายอนันต์ รัตนติกานนท์ 3,770,000.00 1.26
18 นายปัญญา ฉัตรปัญญา 3,300,000.00 1.10
19 นายณภัทร ปัญจคุณาธร 3,200,000.00 1.07
20 นายธีรวัฒน์ สุขลาภ 2,280,000.00 0.76
21 นายวิชิต สุรดินทร์กูร 2,200,000.00 0.73
22 นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ 2,050,000.00 0.68
23 นายสรัสนันท์ เล็กชื่นสกุล 2,040,000.00 0.68
24 นายสนธยา ช้างหลำ 2,000,000.00 0.67
25 นายธาดา สุขโข 2,000,000.00 0.67
26 นายณัฐพล ทรงสายชลชัย 1,892,400.00 0.63
27 นายกำชัย จรุงกิจกุล 1,838,700.00 0.61
28 นายมาวิน สุประดิษฐ ณ อยุธยา 1,807,900.00 0.60
29 น.ส.จารุวรรณ ทรัพย์สมิง 1,695,000.00 0.57
30 นายอาทิตย์ โชติช่วงนาวา 1,610,000.00 0.54
31 นายพงศ์ชัย อนุกูลสวัสดิ์ 1,519,000.00 0.51
Top