ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 May 2017

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายพีท ริมชลา 25,000,000.00 8.33
2 นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ 20,399,000.00 6.80
3 นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 13,106,388.00 4.37
4 นายวิบูลย์ รุจิเรกสาธร 12,400,000.00 4.13
5 นายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 12,020,000.00 4.01
6 น.ส.เภธรา ริมชลา 11,500,000.00 3.83
7 นายคริสต์ ริมชลา 11,156,500.00 3.72
8 น.ส.จอย ริมชลา 10,575,600.00 3.53
9 MR.CHUA CHENG KHUAN 10,000,000.00 3.33
10 นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ 9,198,000.00 3.07
11 นายศุภโรจ โรจน์วีระ 8,334,100.00 2.78
12  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 8,266,512.00 2.76
13 นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์ 7,500,100.00 2.50
14 นายนรวีร ช้างหลำ 5,666,700.00 1.89
15 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 4,775,200.00 1.59
16 นางสุมนทิพย์ ยอดศิรจินดา 4,460,000.00 1.49
17 นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 4,047,700.00 1.35
18 นายปัญญา ฉัตรปัญญา 3,600,000.00 1.20
19 นายชัยยุทธ ยอดศิรจินดา 3,505,800.00 1.17
20 นายธีรวัฒน์ สุขลาภ 3,410,000.00 1.14
21 น.ส.นุชนาถ ระวีแสงสูรย์ 3,350,000.00 1.12
22 นายณภัทร ปัญจคุณาธร 3,300,000.00 1.10
23 นายสนธยา ช้างหลำ 3,000,000.00 1.00
24 นายมนัส สุรทานต์นนท์ 2,756,500.00 0.92
25 นายนัฐภูมิ สิฏฐกุล 2,309,900.00 0.77
26 นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ 2,260,000.00 0.75
27 นายวิชัย ภู่บุบผาพันธ์ 2,204,000.00 0.73
28 นายเหรียญชัย จงวัฒน์ผล 2,020,000.00 0.67
29 น.ส.ปิยนุช ระวีแสงสูรย์ 2,000,000.00 0.67
30 นางพรทิพย์ ธิรานุพันธ์ 1,700,000.00 0.57
31 น.ส.ศิริวรรณ ยอดศิรจินดา 1,532,000.00 0.51
Top