ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 01 Sep 2017

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายพีท ริมชลา 25,000,000.00 8.33
2 นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ 21,999,000.00 7.33
3 นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 13,106,388.00 4.37
4 นายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 11,650,000.00 3.88
5 น.ส.เภธรา ริมชลา 11,500,000.00 3.83
6 นายคริสต์ ริมชลา 11,160,000.00 3.72
7 นายวิบูลย์ รุจิเรกสาธร 11,000,000.00 3.67
8 น.ส.จอย ริมชลา 10,575,600.00 3.53
9 MR.CHUA CHENG KHUAN 10,000,000.00 3.33
10 นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ 9,198,000.00 3.07
11 นายศุภโรจ โรจน์วีระ 9,054,100.00 3.02
12  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 8,179,812.00 2.73
13 นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์ 7,500,100.00 2.50
14 นายนรวีร ช้างหลำ 5,666,700.00 1.89
15 นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 4,047,700.00 1.35
16 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,975,300.00 1.33
17 นายณภัทร ปัญจคุณาธร 3,850,000.00 1.28
18 นายปัญญา ฉัตรปัญญา 3,400,000.00 1.13
19 นายธีรวัฒน์ สุขลาภ 3,400,000.00 1.13
20 น.ส.นุชนาถ ระวีแสงสูรย์ 3,350,000.00 1.12
21 นายมนัส สุรทานต์นนท์ 3,039,500.00 1.01
22 นายสนธยา ช้างหลำ 3,000,000.00 1.00
23 น.ส.ปิยนุช ระวีแสงสูรย์ 2,500,000.00 0.83
24 นายชีรชิต เลิศชัยพัฒนกุล 2,488,000.00 0.83
25 นายนัฐภูมิ สิฏฐกุล 2,342,200.00 0.78
26 นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ 2,260,000.00 0.75
27 น.ส.นภัสวันต์ ปวโรภาส 2,240,000.00 0.75
28 นายเหรียญชัย จงวัฒน์ผล 2,000,000.00 0.67
29 นางพรทิพย์ ธิรานุพันธ์ 1,800,000.00 0.60
30 นายพงศ์ชัย อนุกูลสวัสดิ์ 1,777,200.00 0.59
31 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1,750,000.00 0.58
32 น.ส.จารุวรรณ ทรัพย์สมิง 1,695,000.00 0.57
33 นายอาทิตย์ โชติช่วงนาวา 1,610,000.00 0.54
34 นายไชยา อุปัติศฤงค์ 1,600,001.00 0.53
35 นายมาโนช ปิยวรเดช 1,600,000.00 0.53
Top