ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 Mar 2017

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายพีท ริมชลา 25,000,000.00 8.33
2 นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ 19,900,000.00 6.63
3 นายวิบูลย์ รุจิเรกสาธร 13,300,000.00 4.43
4 นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 13,108,888.00 4.37
5 น.ส.เภธรา ริมชลา 11,500,000.00 3.83
6 นายคริสต์ ริมชลา 11,156,500.00 3.72
7 น.ส.จอย ริมชลา 10,575,600.00 3.53
8 MR.CHUA CHENG KHUAN 10,000,000.00 3.33
9 นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ 9,198,000.00 3.07
10 นายศุภโรจ โรจน์วีระ 7,510,000.00 2.50
11 นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์ 7,350,100.00 2.45
12 นายนรวีร ช้างหลำ 5,666,700.00 1.89
13  บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต 5,000,000.00 1.67
14 นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 4,047,700.00 1.35
15 นายชัยยุทธ ยอดศิรจินดา 3,623,800.00 1.21
16 นายปัญญา ฉัตรปัญญา 3,600,000.00 1.20
17 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,551,200.00 1.18
18 น.ส.นุชนาถ ระวีแสงสูรย์ 3,350,000.00 1.12
19 นายณภัทร ปัญจคุณาธร 3,300,000.00 1.10
20 นายธีรวัฒน์ สุขลาภ 3,000,800.00 1.00
21 นายสนธยา ช้างหลำ 3,000,000.00 1.00
22 นายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 2,800,000.00 0.93
23 นางสุมนทิพย์ ยอดศิรจินดา 2,420,000.00 0.81
24 นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ 2,260,000.00 0.75
25 น.ส.เพชรรัตน์ วลีฤกษ์ทรัพย์ 2,100,000.00 0.70
26 นายประสบสุข ศิริพัฒนกุล 2,055,600.00 0.69
27 นายมนัส สุรทานต์นนท์ 2,008,000.00 0.67
28 นายชีรชิต เลิศชัยพัฒนกุล 2,007,200.00 0.67
29 น.ส.ปิยนุช ระวีแสงสูรย์ 2,000,000.00 0.67
30 นายนัฐภูมิ สิฏฐกุล 1,987,500.00 0.66
31 นายวศิน ตระการสืบกุล 1,720,000.00 0.57
32 นางพรทิพย์ ธิรานุพันธ์ 1,700,000.00 0.57
33 นายธาดา สุขโข 1,622,000.00 0.54
34 นายเหรียญชัย จงวัฒน์ผล 1,600,000.00 0.53
Top