ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 Aug 2018

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายพีท ริมชลา 25,036,400.00 8.35
2 นายประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี 11,837,688.00 3.95
3 น.ส.เภธรา ริมชลา 11,500,000.00 3.83
4 นายคริสต์ ริมชลา 11,443,200.00 3.81
5 น.ส.จอย ริมชลา 11,000,000.00 3.67
6 นายวิบูลย์ รุจิเรกสาธร 10,500,000.00 3.50
7 นายศุภโรจ โรจน์วีระ 9,675,600.00 3.23
8 MR.CHUA CHENG KHUAN 8,000,000.00 2.67
9 นายรัตติพัฒน์ อร่ามวัฒนพงศ์ 7,400,000.00 2.47
10 นายวิชญ เมฆาอภิรักษ์ 7,200,100.00 2.40
11 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,200,333.00 2.07
12 นายนรวีร ช้างหลำ 5,666,700.00 1.89
13 นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 4,047,700.00 1.35
14 นายชีรชิต เลิศชัยพัฒนกุล 3,733,500.00 1.24
15 นายปัญญา ฉัตรปัญญา 3,300,000.00 1.10
16 นายณภัทร ปัญจคุณาธร 3,200,000.00 1.07
17 นายวิโรจน์ โกศลธนวงศ์ 2,990,000.00 1.00
18 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่ชั้นบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว นโยบายตราสารทุนในประเทศ 2,542,800.00 0.85
19 นายธาดา สุขโข 2,222,100.00 0.74
20 นายอนันต์ รัตนติกานนท์ 2,060,000.00 0.69
21 นายสุวรรณ อร่ามวัฒนพงศ์ 2,050,000.00 0.68
22 นายสรัสนันท์ เล็กชื่นสกุล 2,030,000.00 0.68
23 นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา 2,022,200.00 0.67
24 นายสนธยา ช้างหลำ 2,000,000.00 0.67
25 นายมาวิน สุประดิษฐ ณ อยุธยา 1,888,888.00 0.63
26 นายสิริพงศ์ จิระวงศ์ประภา 1,834,178.00 0.61
27 น.ส.จารุวรรณ ทรัพย์สมิง 1,695,000.00 0.57
28 นายอาทิตย์ โชติช่วงนาวา 1,610,000.00 0.54
Top