ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายการ(หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม
2559 2558 2557
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
สินทรัพย์รวม 1,276,820,510 1,023,299,004 966,224,263
หนี้สินรวม 253,322,906 259,035,669 258,458,342
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 918,629,515 676,351,217 632,958,596
รายได้จาการขายและบริการ 819,098,036 717,909,272 695,973,620
รายได้รวม 826,204,461 724,334,296 701,001,072
กำไรขั้นต้น 321,960,871 249,307,358 241,603,724
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 167,553,999 98,306,966 96,669,349
กำไรสุทธิสำหรับปี 142,397,438 81,258,370 81,443,303
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 117,885,777 63,216,096 67,786,681
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น 39.31% 34.73.% 34.71.%
อัตรากำไรสำหรับปี 17.24.% 11.22.% 11.62.%
อัตรากำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 14.27.% 8.73.% 9.67.%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 14.78.% 9.66.% 11.09.%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 41.77.% 35.93.% 35.70.%
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.87 2.12 1.87
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.28 0.38 0.41
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว(หุ้น) 300,000,340 260,804,340 260,804,340
กำไรต่อหุ้น(บาท) 0.4476 0.2424 0.2599
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) 2.76 2.47 2.35
เงินปันผลต่อหุ้น* (บาท) 0.175 0.10 0.11
อัตราการจ่ายเงินปันผล 42.37% 41.26.% 42.32.%

หมายเหตุ

* เงินปันผลสาหรับผลประกอบการปี 2557 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2557 และ 8 พ.ค. 2558 / เงินปันผลสาหรับผลประกอบการปี 2558 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2558 และ 10 พ.ค. 2559 / เเงินปันผลสาหรับผลประกอบการปี 2559 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการครั้ งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติจ่ายเพิ่ม 0.11 บาทต่อหุ้นในวันที่ 23 พ.ค. 2560

Top