ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายการ(หน่วย: พันบาท) งบการเงินรวม
2560 2559 2558
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
สินทรัพย์รวม 1,595,387,179 1,276,820,510 1,023,299,004
หนี้สินรวม 491,682,386 253,322,906 259,035,669
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 676,351,217 632,958,596 918,629,515
รายได้จาการขายและบริการ 1,103,704,793 918,629,515 676,351,217
รายได้รวม 1,004,216,205 826,204,461 724,334,296
กำไรขั้นต้น 409,136,513 321,960,871 249,307,358
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 230,437,359 167,553,999 98,306,966
กำไรสุทธิสำหรับปี 181,468,828 142,397,438 81,258,370
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 148,296,624 117,885,777 63,216,096
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น 41.02% 39.31% 34.73.%
อัตรากำไรสำหรับปี 18.04% 17.24.% 11.22.%
อัตรากำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 14.73% 14.27.% 8.73.%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 15.57% 14.78.% 9.66.%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 36.19% 41.77.% 35.93.%
อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.73 2.87 2.12
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.5 0.28 0.38
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว(หุ้น) 300,000,340 300,000,340 260,804,340
กำไรต่อหุ้น(บาท) 0.4943 0.4476 0.2424
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) 3.21 2.76 2.47
เงินปันผลต่อหุ้น* (บาท) 0.21 0.175 0.10
อัตราการจ่ายเงินปันผล 42.48% 42.37% 41.26.%

หมายเหตุ

* เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2558 และ 10 พ.ค. 2559 / เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี
2559 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2559 และ 23 พ.ค. 2560 / เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2560
และที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติจ่ายเพิ่ม 0.10 บาทต่อหุ้นในวันที่ 25 พ.ค. 2561

Top