ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายการ (หน่วย: พันบาท) 2558 2557 2556
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
สินทรัพย์รวม 1,023,299 966,224 913,192
หนี้สินรวม 259,036 258,458 257,569
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 676,351 632,959 589,638
รายได้จาการขายและบริการ 717,909 695,974 566,585
รายได้รวม 724,334 701,001 575,682
กำไรขั้นต้น 249,307 241,604 195,186
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 98,307 96,669 77,088
กำไรสุทธิสำหรับปี 81,258 81,443 64,267
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 63,216 67,787 49,878
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น 34.73% 34.71% 34.45%
อัตรากำไรสำหรับปี 11.22% 11.62% 11.16%
อัตรากำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 8.73% 9.67% 8.66%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 9.66% 11.09% 8.75%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 35.93% 35.70% 29.71%
อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.12 1.87 1.74
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.38 0.41 0.44
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว(หุ้น) 260,804,340 260,804,340 260,804,340
กำไรต่อหุ้น(บาท) 0.2424 0.2599 0.1912
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) 2.47 2.35 2.20
เงินปันผลต่อหุ้น* (บาท) 0.10 0.11 0.08
อัตราการจ่ายเงินปันผล 41.26% 42.32% 41.83%

หมายเหตุ

* เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2556 และ 7 พ.ค. 2557 / เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2557 และ 8 พ.ค. 2558 / เงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 จ่ายเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2558 และที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2559 มีมติอนุมัติจ่ายเพิ่ม 0.055 บาทต่อหุ้นในวันที่ 10 พ.ค. 2559

Top