นโยบายจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผล


บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย และ บริษัทย่อย (HM) มีอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายให้แก่บริษัท ทั้งนี้ HP มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้


หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป


หลักทรัพย์ วันที่คณะ กรรมการมีมติ วันที่ขึ้น เครื่องหมาย วันที่จ่าย เงินปันผล ประเภท เงินปันผล จำนวนเงินปันผล ต่อหุ้น วันผลประกอบการ
HTECH 10/08/2561 27/08/2561 10/09/2561 เงินปันผล 0.12 01/01/61-30/06/61
HTECH 23/02/2561 10/05/2561 25/05/2561 เงินปันผล 0.10 01/07/60-31/12/60
HTECH 14/08/2560 29/08/2560 11/09/2560 เงินปันผล 0.11 01/01/60-30/06/60
HTECH 24/02/2560 08/05/2560 23/05/2560 เงินปันผล 0.11 01/07/59-31/12/59
HTECH 15/08/2559 25/08/2559 09/09/2559 เงินปันผล 0.065 01/01/59-30/06/59
HTECH 27/02/2559 26/04/2559 10/05/2559 เงินปันผล 0.055 01/07/58-31/12/58
HTECH 13/08/2558 26/08/2558 09/09/2558 เงินปันผล 0.045 01/01/58-30/06/58
HTECH 28/02/2558 21/04/2558 08/05/2558 เงินปันผล 0.065 01/07/57-31/12/57
HTECH 26/08/2557 09/09/2557 02/05/2555 เงินปันผล 0.045 01/01/57-30/06/57
HTECH 20/02/2557 21/04/2557 07/05/2557 เงินปันผล 0.04 01/07/56-31/12/56
HTECH 13/08/2556 26/08/2556 09/09/2556 เงินปันผล 0.04 01/01/56-30/06/56
HTECH 14/02/2556 29/04/2556 17/05/2556 เงินปันผล 0.05 01/07/55-31/12/55
HTECH 07/08/2555 15/08/2555 29/04/2553 เงินปันผล 0.12 01/01/55-30/06/55
HTECH 21/02/2555 12/04/2555 02/05/2555 เงินปันผล 0.07 01/07/54-31/12/54
HTECH 10/08/2554 23/08/2554 09/09/2554 เงินปันผล 0.09 01/01/54-30/06/54
HTECH 21/02/2554 11/04/2554 29/04/2554 เงินปันผล 0.05 01/07/53-31/12/53
HTECH 02/08/2553 11/08/2553 01/09/2553 เงินปันผล 0.09 01/01/53-30/06/53
HTECH 24/02/2553 09/04/2553 29/04/2553 เงินปันผล 0.08 01/07/52-31/12/52
HTECH 13/08/2552 26/08/2552 11/09/2552 เงินปันผล 0.036 01/01/52-30/06/52
HTECH 09/03/2552 08/04/2552 15/05/2552 เงินปันผล 0.10 01/10/51-31/12/51
Top