สารจากประธานกรรมการ

(พลโทปรีชา วรรณรัตน์)

ประธานกรรมการ

(นายพีท ริมชลา)

กรรมการผู้จัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น


ปี 2556 เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ในการที่จะเพิ่มสัดส่วนของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ โดยบริษัทพยายามที่จะเจาะตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน (Aerospace) และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลทั่วไป เป็นต้น ซึ่งทำให้บริษัทต้องมีภาระต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ บริษัทได้ลงทุนด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันโดยเฉพาะด้านการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขยายตัวทางด้านการจัดจำหน่าย (Trading for Cutting Tools) มากขึ้น


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างอัตราการเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว บริษัทยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจด้วยการบุกตลาดต่างประเทศมาก ขึ้นถึงแม้จะมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โดยในปี 2556 บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 และร้อยละ 60 ตามลำดับ บริษัทย่อยดังกล่าวดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือตัดโลหะที่มีลักษณะพิเศษ (Special Cutting Tools) และเครื่องมือตัดโลหะมาตรฐานประเภทคาร์ไบด์ เซรามิค PCD และ PCBN (Standard Carbide, Ceramic, PCD, PCBN Cutting Tools) และบริษัทยังอยู่ระหว่างการดำเนินการร่วมลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยหวังว่าจะช่วยให้บริษัทเข้าถึงลูกค้าในต่างประเทศได้รวดเร็วขึ้นและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เพื่อรองรับการมาถึงของประชาคมอาเซียน (AEC) ในอีก 2 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีนโยบายขยายฐานลูกค้าในประเทศอื่นที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เช่น สหรัฐอเมริกา และอินโดนีเซีย เป็นต้น


บริษัทได้เล็งเห็นศักยภาพของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ในตลาดต่างประเทศ ดังนั้น ตลอดช่วงปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพกาลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถพัฒนาและผลิตสินค้าออกมาได้ คุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้าในต้นทุนที่คุ้มค่า ด้วยการพัฒนาดังกล่าว บริษัทเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจ และการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต


คณะกรรมการบริษัทขอเรียนต่อท่านผู้ถือหุ้นว่า บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีความตั้งใจที่จะพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญเติบโตและมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลและด้วยความโปร่งใสให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนสนับสนุนบริษัททุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา


Top