คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติ
1 พลโทปรีชา วรรณรัตน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ รายละเอียด
2 นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ กรรมการ / กรรมการอิสระ รายละเอียด
3 นายณรงค์ รัตนะ กรรมการ / กรรมการอิสระ รายละเอียด
4 นายพีท ริมชลา กรรมการ รายละเอียด
5 นายนรวีร ช้างหลำ กรรมการ รายละเอียด
6 นายโสรัจ สุธนฐาน กรรมการ รายละเอียด

(นายชัว เข็ง ควน พ้นจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559)
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติ
1 พลโทปรีชา วรรณรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
2 นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ กรรมการตรวจสอบ รายละเอียด
3 นายณรงค์ รัตนะ กรรมการตรวจสอบ รายละเอียด

โดย นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมี นายนรวีร ช้างหลำ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติ
1 นายพีท ริมชลา ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ รายละเอียด
2 นายนรวีร ช้างหลำ กรรมการบริหาร รายละเอียด
3 นายโสรัจ สุธนฐาน กรรมการบริหาร รายละเอียด

(นายชัว เข็ง ควน พ้นจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติ
1 พลโทปรีชา วรรณรัตน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายละเอียด
2 นางชลลดา ฟูวัฒนาศิลป์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายละเอียด
3 นายพีท ริมชลา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายละเอียดคณะผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติ
1 นายพีท ริมชลา กรรมการผู้จัดการ รายละเอียด
2 นายชัว เช็ง ควน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รายละเอียด
3 นายนรวีร ช้างหลำ รองกรรมการผู้จัดการ รายละเอียด
4 นายโสรัจ สุธนฐาน รองกรรมการผู้จัดการ รายละเอียด
5 นางสาวศศิพิมล วสุวัต รองกรรมการผู้จัดการ รายละเอียด
Top