ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
12/31/2562 12/31/2563 12/31/2564 ไตรมาส1
31/03/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,413.14 1,495.58 1,584.76 2,797.30
หนี้สินรวม 381.87 491.83 698.73 1,185.46
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,056.32 1,003.40 914.10 1,578.76
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,899.03 1,912.69 2,119.66 3,076.40
รายได้รวม 1,199.33 1,560.25 1,931.72 633.71
กำไรสุทธิ -59.73 -58.71 -152.43 16.68
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.03 -0.03 -0.08 0.01
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) -5.02 -3.08 -11.49 -7.05
ROE(%) -5.51 -5.70 -15.90 -10.00
อัตรากำไรสุทธิ(%) -4.98 -3.76 -8.63 2.59
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
12/31/2562 12/31/2563 12/31/2564 07/06/2565
ราคาล่าสุด(บาท) 0.72 0.94 1.23 0.96
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1,367.32 1,797.93 2,607.18 2,953.35
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2562 30/09/2563 30/09/2564 31/03/2565
P/E (เท่า) N/A N/A N/A N/A
P/BV (เท่า) 1.27 1.73 2.89 1.87
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 0.57 0.55 0.50 0.51
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N/A N/A N/A N/A