Thai CAC

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [25-08-2560]
รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ 208,148,836.00 17.70
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 58,849,939.00 5.01
3 นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ 58,339,711.00 4.96
4 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี 44,058,756.00 3.75
5 นายปรีชา อรุณยิ่งมงคล 24,476,940.00 2.08
6 นายสกล สัณหฉวี 23,019,028.00 1.96
7 นางเกษร เศวตวรรณรัตน์ 22,349,496.00 1.90
8 นายมนตรี กังสวิวัฒน์ 22,321,101.00 1.90
9 นางพชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล 20,076,880.00 1.71
10 นายวิเชียร อิทธิแสง 16,984,055.00 1.44
11  CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS 15,370,665.00 1.31
12 นายสันทัฎฐ์ จินดาสงวน 14,640,331.00 1.25
13 นางอรณี เมฆมณี 10,200,000.00 0.87
14 นายณัฐภัทร เมฆมณี 10,000,000.00 0.85
15 นายเมธา เตมีศรีสุข 8,764,514.00 0.75
16 นางกมลวรรณ ภาณุวัฒน์สุข 7,469,000.00 0.64
17 น.ส.ชญาน์นันท์ อุตมะแสงจันทร์ 7,100,050.00 0.60
18 นายแสงชัย วสุนธรา 6,632,400.00 0.56
19 นางดารุณี เอื้อวัฒนา 6,450,000.00 0.55
20 นางปรัชดา ตั้งอุปละ 5,900,000.00 0.50