Thai CAC

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [23-08-2561]
รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ 208,148,836.00 17.70
2 นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ 58,339,711.00 4.96
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,734,149.00 3.89
4 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี 30,058,756.00 2.56
5 นายมนตรี กังสวิวัฒน์ 22,831,401.00 1.94
6 นายปรีชา อรุณยิ่งมงคล 22,562,240.00 1.92
7 นางเกษร เศวตวรรณรัตน์ 22,349,496.00 1.90
8 นายสกล สัณหฉวี 21,804,528.00 1.85
9 นางพชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล 20,076,880.00 1.71
10  UBS AG LONDON BRANCH 15,370,665.00 1.31
11 นายสันทัฎฐ์ จินดาสงวน 14,680,331.00 1.25
12 นายวิเชียร อิทธิแสง 11,865,155.00 1.01
13 นายณัฐภัทร เมฆมณี 11,200,000.00 0.95
14 นางวารี เมฆมณี 10,000,000.00 0.85
15 นางอรณี เมฆมณี 10,000,000.00 0.85
16 นายเมธา เตมีศรีสุข 8,614,514.00 0.73
17 นางกมลวรรณ ภาณุวัฒน์สุข 7,061,000.00 0.60
18 นายแสงชัย วสุนธรา 6,632,400.00 0.56
19 นายดิศพงศ์ เตชวัชรา 6,000,000.00 0.51