ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในส่วน

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลล่าสุด : 31 ธ.ค. 61

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : บริการ

ประเภท : พาณิชย์

css

ชื่อย่อ

1.45

อัตราส่วน
สภาพคล่อง (เท่า)

10

อัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้น (%)

อัตรากำไรขั้นต้น

14.0 %

อัตรากำไรสุทธิ

4.0 %

ปฏิทินนักลงทุน

ทั้งหมด

■ 26 เมษายน 2562

10:00

กิจกรรม :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

สถานที่ :

ห้องวีนัส 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮฮลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เอกสารประกอบ

■ 26 เมษายน 2561

10:00

กิจกรรม :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

สถานที่ :

ห้องจูปีเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ ชั้น 1 เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เอกสารประกอบ

■ 20 เมษายน 2560

10:00

กิจกรรม :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

สถานที่ :

ห้องจูปิเตอร์ 4-5 อาคารอิมแพค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เอกสารประกอบ

■ 20 มีนาคม 2560

9.00 - 10.00

กิจกรรม :

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2559

สถานที่ :

ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบ

"มุ่งสู่...การเป็นองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกับ...
การกำกับดูแลกิจการที่ดี"

เศรษฐกิจของประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมานับว่ายังคงอยู่ในระยะชะลอตัว และยังต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ...


อ่านเพิ่มเติม

รายงานประจำปี

นำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของบริษัท คอมมิวนิเคชั่นแอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลนโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยง ข้อมูลหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นๆ


ดาวน์โหลดฉบับล่าสุด รายงานประจำปีทั้งหมด

ข้อมูลชี้แจงในเรื่องรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนของบริษัท คอมมิวนิเคชั่นแอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์และรูปแบบเพื่อแจ้งให้ทราบก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงวาระต่างๆ ที่จะพบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมมิวนิเคชั่นแอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเผยแพร่ที่สรุปมาเป็นตัวเลขข้อมูลในส่วนสำคัญทางด้านการเงิน และข้อมูลต่างๆ ในด้านงบการเงินของบริษัท คอมมิวนิเคชั่นแอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสำหรับการติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท คอมมิวนิเคชั่นแอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หากท่านมีคำถามหรือคำแนะนำใดๆ

Scroll to Top