Thai CAC

คณะผู้บริหาร

ผู้บริหาร


บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้


นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์

กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี

นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข

กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ

นายนราเชษฐ์ ฉัตราฐิติพันธ์

กรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ