Thai CAC

ข้อมูลจ่ายเงินปันผลบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

บริษัท ซี.เอส.เอส. เอนเนอร์ยี่ จำกัด และบริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทย่อย”) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทย่อย และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทย่อยกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร

 

หลักทรัพย์

วันที่คณะกรรมการมีมติ

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย

วันที่จ่ายเงินปันผล

ประเภทเงินปันผล

เงินปันผล
(บาท/หุ้น)

วันผลประกอบการ

CSS

25/02/62

07/05/62

24/05/62

เงินปันผล

0.06

01/07/61-31/12/61

CSS

09/08/61

22/08/61

06/09/61

เงินปันผล

0.06

01/01/61-30/06/61

CSS

23/02/61

04/05/61

25/05/61

เงินปันผล

0.10

01/07/60-31/12/60

CSS

09/08/60

22/08/60

08/09/60

เงินปันผล

0.08

01/01/60-30/06/60

CSS

23/02/60

25/04/60

18/05/60

เงินปันผล

0.10

01/07/59-31/12/59

CSS

11/08/59

23/08/59

08/09/59

เงินปันผล

0.06

01/01/59-01/06/59

CSS

25/02/59

19/04/59

04/05/59

เงินปันผล

0.10

01/07/58-31/12/58 และกำไรสะสม

CSS

07/08/58

21/08/58

07/09/58

เงินปันผล

0.10

01/01/58-30/06/58

CSS

23/02/58

12/05/58

27/05/58

เงินปันผล

0.0112

01/07/57-31/12/57

CSS

23/02/58

12/05/58

27/05/58

หุ้นปันผล

5:1

01/07/57-31/12/57

CSS

07/08/57

21/08/57

05/09/57

เงินปันผล

0.06

01/01/57-30/06/57

CSS

24/02/57

08/04/57

24/04/57

เงินปันผล

0.08

01/01/56-31/12/56

CSS

14/11/56

26/11/56

09/12/56

เงินปันผล

0.06

-