Thai CAC

การกำกับดูแลกิจการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ :-


หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่สิทธิในการได้รับข้อมูล ของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
 • บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปีพร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า ก่อนวันประชุม7วัน และลงประการศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
 • บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเวบไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
 • ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
 • ก่อนการประชุมบริษัทจะเกิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านทางอีเมล์แอดเดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 • ในการประชุมบริษัทจะเกิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆอย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
การดำเนินงานปี 2559

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้ปฏิบัติดังนี้
 • บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการ รวมทั้ง การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประช ุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรม การได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้น ตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.cssthai.com ที่เมนู “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุม ผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ ในช่วงเวลาของการรับเรื่อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรง ตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท
 • การนำเสนอและจัดส่งข้อมูลในผู้ถือหุ้น บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ ประชุมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่อการพิจารณาตัดสินใจ รวมทั้ง บริษัทได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษสาหรับผู้ ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม อีกทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษา ข้อมูลและตัดสินใจอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทยังได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งกำหนดวันเวลา สถานที่และวาระการประชุม ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม
 • การมอบฉันทะ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้ง คำแนะนาในการมอบฉันทะ รวมทั้ง จัดเตรียมอากรแสตมป์ ไว้ให้บริการผู้รับมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบ ฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามาทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง สำนักเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม
 • แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเสียง
 • บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการ ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่ง รายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 • บริษัทได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมโดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถ เดินทางได้สะดวก อีกทัง้ ยังจัดบริการรถรับส่งผู้ถือหุ้นมายังสถานที่จัดประชุมโดยระบุจุดรับส่งในจดหมายเชิญ ประชุมอย่างชัดเจน
 • บริษัทได้จัดทาแบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่มิได้มาประชุมด้วยตนเอง สามารถส่งแบบฟอร์มคำถามกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการ ประชุมผู้ถือหุ้น และเลขานุการมีหน้าที่รวบรวมคำถามนั้นเพื่อถามคณะกรรมการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
แผนการดำเนินงานปี 2560

 • บริษัทยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในสิทธิพืน้ ฐานต่างๆของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท และใน ฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นต้น อาทิเช่น สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการได้รับ ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นตลอดจน สิทธิในการร่วม ตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัท
 • นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆแล้ว บริษัทยังคงดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ ของผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามกฎหมายและ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมโดยจัด สถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก อีกทั้งยังจัดบริการรถรับส่งผู้ถือหุ้นมายังสถานที่จัดประชุมโดยระบุจุด รับส่งในจดหมายเชิญประชุมอย่างชัดเจน เป็นต้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใดๆที่เป็นการจำกัด หรือละเมิดสิทธิลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสะเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยัง กรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาการในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ มอบฉันทะให้กรรมารอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยลงการลงมติเป็นรายบุคคล

นอกจากนั้นบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซี่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลด้วย

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่สาธารณะต่อไป


การดำเนินงานปี 2559
 • บริษัทได้เพิ่มเติมระเบียบปฏิบัติสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้ง ที่มาด้วยตนเองและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานการเข้าประชุมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม
 • คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้พื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
 • ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติ ของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม
 • ให้สิทธิ์ออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
 • บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ ละวาระไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบ อำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ อีกทัง้ บริษัทยังเผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
 • ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
 • คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ จึง ได้กำหนดให้ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต.และ ตลท.) เปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ โดยการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และให้ทำ การทบทวนทุกปีแผนการดำเนินงานปี 2560
 • บริษัทยังคงมุ่งมั่น และให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายและกำหนดให้สิทธิออก เสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใดๆที่เป็นการจำกัด หรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ
 • บริษัทยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ตามลำดับวาระการประชุม โดยมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้ง จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญ ที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเป็นต้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ได้รับการดุแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่าง บริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทางดังต่อไปนี้
 • (ก) ผู้ถือหุ้น
  • บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด
 • (ข) ลูกค้า
  • บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความ ซื่อสัตย์และเป็นธรรม อีกทั้ง รักษาและพัฒนาความสัมพันธ์แบบยั่งยืนกับลูกค้า รวมทั้งรับข้อเสนอแนะและข้อ ร้องเรียนจากลูกค้านามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 • (ค) คู่ค้า
  • บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
 • (ง) คู่แข่ง
  • บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติการการแข่งขันที่ดี
 • (จ) เจ้าหนี้
  • บริษัทมีนโยบายปฏิบัติ ตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่การ ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพย์ค้าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทัง้ รายงานฐานะทางการเงิน แก่เจ้าหนี้ตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้ง นี้บริษัทฯ จะรีบรายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่ สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 • (ฉ) พนักงาน
  • บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมรวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
 • (ช) ชุมชนและสังคม
  • บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ตามความเหมาะสม
 • (ซ) สิ่งแวดล้อม
  • บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี


การดำเนินงานปี2559
 • บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การขยายขอบเขต และการพัฒนา รวมถึง กระบวนการในการดาเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้เปิดเผยข้อมูลไว้ ในรายงานความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2559 (CSR Report 2016)แผนการดำเนินงานปี 2560
 • ยกระดับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กร เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อสารการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.cssthai.com

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศ ทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน


การดำเนินงานปี 2559
 • บริษัทจัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมี เงื่อนไข
 • บริษัทไม่มีประวัติการสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของ ตลท. และเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน อาทิ งบการเงิน เอกสารข่าว ข้อบังคับบริษัท เป็นต้น
 • เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจำปี
 • กำหนดให้เลขานุการบริษัททำการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมรับทราบ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
 • อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารในการเปิดเผยข้อมูล และการนำข้อมูลภายในไปใช้ ตามข้อกำหนด ของ พรบ.หลักทรัพย์ฉบับใหม่แผนการดำเนินงานปี 2560
 • บริษัทยังคงมุ่งมั่นและความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใสทั้ง รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูล ทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1.โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชียวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนด นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กากับดูแลดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามนี้ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจและกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆเพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท
 • 2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้วนี้คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนั้นภายหลัง จากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1)

 • 2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
  บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทัง้ การปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้ง การกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ ทั้ง นี้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้ พนักงานทุกคนทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

 • 2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยกำหนด ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไยกำหนดรวมทั้งจะมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) ด้วย

 • 2.4 ระบบการควบคุมภายใน
  บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

 • 2.5การบริหารความเสี่ยง
  บริษัทได้มีการทำการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • 2.6 รายงานของคณะกรรมการ
  คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานนทางการเงินโดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมารบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฎในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่งบการเงินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ
การดำเนินงานปี 2559

 • บริษัทสื่อสารจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของบริษัทบนเว็บไซต์บริษัทและเว็บไซต์ภายในของบริษัท
 • คณะกรรมการบริษัทมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อทาหน้าที่ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและติดตามผลในเรื่องสำคัญให้เกิดความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผลการตรวจสอบสรุปได้ว่าบริษัทมีการ ควบคุมภายในที่เพียงพอให้ความเชื่อมั่นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่กำหนดไว้
 • คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
 • คณะกรรมการบริษัทติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัททุกครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 • คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ มั่น ใจว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ จึงได้กำหนดการดำรงตำแหน่งของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้ไม่เกิน 2 บริษัท และต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ต้องไม่ดำรงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทัง้ นี้ยกเว้นการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำการทบทวนทะเบียนความเสี่ยงของบริษัทใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกด้านที่อาจเกิดขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานสูงสุด
 • เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนตามหลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงจัดตั้ง คณะทางานบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยแยกการทำงานตามสายการ บริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งทำให้ควบคุมและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ยิ่งขึ้น
อำนาจหน้าที่ของคณะทางานบริหารความเสี่ยง
- รับนโยบายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม
- มีอำนาจในการบริหารจัดการ ควบคุม และติดตาม ความเสี่ยงในทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสาเร็จในทุกกิจกรรม
- สื่อสารจัดการให้พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบกับองค์กร และบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานสูงสุด
แผนการดำเนินงานปี 2560

 • ปี 2560 บริษัทยังคงมุ่งมั่นและความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่นการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกไตรมาส รวมทั้ง ยังคงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการ ปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

3. การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุม ประธานและกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาดนอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

การดำเนินงานปี 2559

 • จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครัง้ บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง (เฉลี่ย 9.75 วัน)
 • จากแผนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559 กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ครบทุกการประชุมคิดเป็นร้อยละ 100
 • เลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งให้บันทึกข้อความการอภิปรายการแสดง ความคิดเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้ง ถัดไป รวมทั้ง เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับ การประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง
แผนการดำเนินงานปี 2560

 • จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
 • จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่สนอความเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถไว้ที่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การดำเนินงานปี 2559

 • มีคณะกรรมการที่ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ หลักสูตรที่เข้ารับการอบรมมีดังนี้
  - หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT) รุ่น 1/2016
  - หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2016
 • คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้คณะกรรมการได้ ร่วมกันพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
 • ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2559 คะแนนเฉลี่ย 97.64 อยู่ในระดับดี เยี่ยม
หัวข้อประเมิน

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ค่าเฉลี่ย 96.91
- การประชุมคณะกรรมการ ค่าเฉลี่ย 98.61
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าเฉลี่ย 95.96
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ ค่าเฉลี่ย 99.07
ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง

พบว่า ในหมวดความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและการพัฒนาตนเองของกรรมการมีคะแนนสูง เนื่องจากคณะกรรมการให้ความสำคัญในการไม่เข้าไปแทรกแซงการ ปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ แต่จะคอยให้คาแนะนำและดูแลให้การทำงานเป็นไปอย่างโปรงใสและตรวจสอบได้ ภายใต้กรอบการดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

แผนการดำเนินงานปี 2560

 • การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
 • การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล
การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้
 • ส่งกรรมการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในกิจการนัน้ ๆ รวมทัง้ มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
 • กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในกิจการนั้น ๆ ในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
 • กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับ บุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าว ข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
 • กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ หลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
 • ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทัง้ ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
 • กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนารายงานนี้ ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่าง น้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลัง การเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทัง้ ห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือน เป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ
การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้เสียทั้ง ภายใน และภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) ในการกระทำที่สงสัยว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือ ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทาง ดังนี้

ทาง E-mail Address : Audit_Com@cssthailand.com
ทางไปรษณีย์ : กรรมการตรวจสอบ
                          บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
                          329 ม. 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120


การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดาเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบและคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯจะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัด เฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษา ข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด