Thai CAC

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจในสงั คม จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งในการบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็มีความพยายามที่จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการให้เกิดความเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดทิศทางที่มีความชัดเจนและสามารถดำเนินการเป็นไปโดยราบรื่น

การพัฒนาองค์กรในปี 2558 นี้เราถือได้ว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น และเป็นที่น่าพอใจหลากหลายด้านด้วยกนั โดยสรุปเป็นประเด็นสำคัญพอสังเขปตามลำดับ ดังนี้

คณะกรรมการบริหารได้มีการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ ความเป็นจริงในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั้งยังได้เพิ่มเติมนโยบายสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะงานด้านโทรคมนาคม บริษัทได้เข้าไปซื่อ บริษัท นีออนเวิร์ค คอมมูนิเคชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“NWC”) จึงส่งผลทำให้บริษัทสามารถขยายการให้บริการได้ครอบคลุมในทุกกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงส่งผลให้บริษัทได้เกิดการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ทุกๆด้านให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต่างรู้สึกภาคภูมิใจกับการมีสำนักงานแห่งใหม่เป็นของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่ทำให้เกิดกำลังใจในการทำงาน และเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคน มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเพื่อสร้างผลตอบแทนทีดีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดอย่างยั่งยืนต่อไป

เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาการดำเนินงานในปี 2558 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น สามารถสะท้อนภาพการเติบโตของบริษัทได้ดี แม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่มีความท้าทายรอบด้านเช่นนี้ผลประกอบการของบริษัท และบริษัทย่อยเติบโตโดยมีรายได้อยู่ที่ 4,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 566 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 14.12 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 เท่ากับ 248 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปีก่อน 13 ล้านบาท หรือคิด เป็นอัตราร้อยละ 5.53 ความสำเร็จดังกล่าวนี้เกิดจากความพยายามและการให้ความร่วมมือจากพนักงานทุกคนที่ช่วยกันฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคจนสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด "กระผมในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านด้วยความจริงใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัท จะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในอนาคตตลอดไป"

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร