Thai CAC

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เศรษฐกิจของประเทศไทยในรอบปีที่ผ่านมานับว่ายังคงอยู่ในระยะชะลอตัวและยังต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ทุกบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนิน ธุรกิจควบคู่ไปกับการทำกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้มากขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการบริหารจัดการกระบวนการทำงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์ รวมถึงการบริหารจัดการในด้านต่างๆของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการที่มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการดำเนินงาน

อย่างไรก็ดีสำหรับผลประกอบการในปี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 4,713 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.08 เมื่อเทียบกับปีก่อนส่วนกำไรสุทธิเท่ากับ 173 ล้านบาท หรือมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.15 บาท ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จคือ การนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทฯสามารถสะท้อนภาพของความตั้งใจในการมุ่งสู่การเป็นต้นแบบที่ดีด้วยการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความมีคุณภาพในการบริหารงาน จากการสำรวจของสถาบันต่างๆที่มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกปี รวมถึงได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่มีการปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ และได้ทำการทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท เพื่อเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

อีกทั้งยังคงมุ่งมันและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานการให้บริการที่ได้มาตรฐานการรับรอง ด้านการบริหารจัดการคุณภาพจึงขยายขอบเขตการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สู่งานซ่อมบำรุงรถขนส่งสินค้า อาทิเช่น การตรวจสอบสภาพรถก่อนการขนส่งอีกทั้งการตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่น ใจให้แก่ลูกค้าโดยการส่งมอบงานให้ได้ตรงตามคุณภาพที่ต้องการและตามกำหนดเวลา และยังเป็นปีที่บริษัทฯ เตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับสู่การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในปี 2560

ทั้งนี้ในนามประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด มหาชนขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมกัน ทุ่มเท แรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคจนประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงผู้ถือหุ้นและพันธมิตรทางธุรกิจ สำหรับการสนับสนุนและความเชื่อมั่นในศักยภาพ ของบริษัทที่ท่านมอบให้เสมอมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในอนาคตตลอดไปนายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร