Thai CAC

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้


ชื่อ ตำแหน่ง
1. พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
3. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรัทภิบาล/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
5. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานบริหารความเสี่ยง
6. นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม
7. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์
8. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
9. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการเลขานุการบริษัท
10. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี
นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ และนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท


คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้


ชื่อ ตำแหน่ง
1. รศ.ดร. ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้


ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ


คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ณ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้


ชื่อ ตำแหน่ง
1. รศ.ดร. ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
2. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
3. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและกรรมการบริษัท


คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้


ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ กรรมการบริหาร
3. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการบริหาร
4. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการบริหาร
5. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการบริหาร