Thai CAC

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้


ชื่อ ตำแหน่ง
1. พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ กรรมการอิสระ
3. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการอิสระ
4. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการอิสระ
5. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
6. นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ กรรมการ
7. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการ
8. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการ
9. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการ
10. นายวังสันต์ ภาณุดุลกิตติ กรรมการ

หมายเหตุ : รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ , นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ , นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ และนายวังสันต์ ภาณุดุลกิตติ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2559 อย่างไรก็ตามจะมีการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559


กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี
นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ และนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท


คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้


ชื่อ ตำแหน่ง
1. รศ.ดร. ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้


ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ


คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้


ชื่อ ตำแหน่ง
1. รศ.ดร. ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
2. นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
3. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและกรรมการบริษัท


คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้


ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ กรรมการบริหาร
3. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการบริหาร
4. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการบริหาร
5. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการบริหาร