Major Shareholder
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder

        ■ กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์

        ■ ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย


ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Non-Strategic Shareholder

        ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ : 9 มีนาคม 2561

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 300,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและสัดส่วนการถือหุ้น 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนหุ้น

%

1

กลุ่ม นายสุระ คณิตทวีกุล

นายสุระ คณิตทวีกุล

352,655,200

29.388

นายชัยธวัฒน์ พาณิชย์ทวีกุล

1,800,000

0.150

นางพิมพ์วรา พาณิชย์ทวีกุล

2,000,000

0.167

นายพิสิษฐ์ พาณิชย์ทวีกุล

11,102,900

0.925

รวมกลุ่ม นายสุระ คณิตทวีกุล

367,558,100

30.630

2

นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี

88,788,000

7.399

3

นายบัญชา พันธุมโกมล

68,528,212

5.711

4

นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์

58,800,100

4.900

5

น.ส.อารี ปรีชานุกูล

50,600,000

4.217

6

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

49,449,830

4.121

7

นายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย

24,959,100

2.080

8

นายกฤชวัฒน์ วรวานิช

17,840,000

1.487

9

น.ส.อรวรรณ วิเชียรกวี

17,400,000

1.450

10

กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30

15,221,400

1.268

11

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

11,168,100

0.931

12

น.ส.สรัญญา วรวงศ์วสุ

10,829,500

0.902

13

น.ส.ณัฐนันท์ กีรติกรยศนันท์

9,990,800

0.833

14

นายแสงทอง ศรีประกอบพร

9,267,600

0.772

15

นายจิรายุ อุดมพรพฤฒิ

8,000,000

0.667

รวม

808,400,742

67.368