INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

13 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)  
13 พฤศจิกายน 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561  
13 พฤศจิกายน 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)  
13 พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)  
09 ตุลาคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AJA-W1 (F53-5)
14 กันยายน 2561 กำหนดการใช้สิทธิของ AJA-W1
14 สิงหาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 สิงหาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
24 กรกฎาคม 2561 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
11 กรกฎาคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AJA-W1 (F53-5)
29 มิถุนายน 2561 การลงทุนในธุรกิจส่งออก(เพิ่มเติม)
26 มิถุนายน 2561 การลงทุนในธุรกิจส่งออก
14 มิถุนายน 2561 กำหนดเวลาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ AJA-W1 ครั้งที่ 12 (รอบ มิถุนายน 2561)
14 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
Page: 1 of 7 page(s)     1 2 3 4 5 6 7 »