INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆทั้งหมดของบริษัท โดยบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผล มีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หรืองดเว้นการจ่ายปันผลหากบริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ได้และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป ในปี 2559

หลักทรัพย์ วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น วันผลประกอบการ
AJD 14/03/2561 งดจ่ายเงินปันผล 01/01/60-31/12/60
AJD 27/02/2560 งดจ่ายเงินปันผล 01/01/59-31/12/59
AJD 14/03/2559 งดจ่ายเงินปันผล 01/01/58-31/12/58
AJD 27/02/2558 งดจ่ายเงินปันผล 01/01/57-31/12/57
AJD 27/02/2557 08/05/2557 28/05/2557 เงินปันผล 0.10 01/01/56-31/12/56