INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2560 แม้บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างไรก็ตาม แต่ก็มีปัญหาและอุปสรรค์ที่ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินงานได้ตามที่คาดหวัง ส่งผลกระทบให้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีรายได้ลดลง นอกจากนี้บริษัทได้ยกเลิกการดำเนินงานธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์ ในไตรมาส 4/2560 และได้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นการลงทุนระยะยาวของบริษัทแทน เนื่องจากบริษัทสละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนและสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทดังกล่าว ตามที่ได้แจ้งข่าวต่อนักลงทุนและผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้

เพื่อแก้ไขและบรรเทาผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัท ให้กลับมาเป็นบวก คณะผู้บริหารได้จัดหาธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น ในช่วงกลางปี 2560 ได้ทยอยการลงทุนผ่านบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ประกอบกับลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจหลักของบริษัท เช่น การลงทุนในธุรกิจการให้บริการวางตู้ขายอาหารสำเร็จรูปและเครื่องดื่มผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอุปโภคอัตโนมัติ ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต และอุปรณ์เสริม และธุรกิจจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายใต้ตราสินค้า “BYD” และจะพยายามจัดหาธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพและสร้างการเติบโตของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแนวโน้มการปรับโครงสร้างและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการลงทุนในรูปแบบของบริษัทโฮลดิ้งที่กระจายการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ และสร้างแต่ธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตยั่งยืน อย่างไรก็ดีบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและการจัดหาธุรกิจใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายไปยังธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวคิดด้านดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง เพื่อเป็นผู้นำด้านธุรกิจที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศเข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวโน้มกระแสธุรกิจสมัยใหม่ ของคนยุคใหม่

ทั้งนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอบคุณพนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานอย่างเต็มที่และอดทนต่อความกดดันที่เกิดจากการแข่งขันด้วยความสามารถและมุ่งมั่น บริษัท จะดำเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล และพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กันต่อไป

(นายวัชรินทร์ ดวงดารา)
ประธานกรรมการ

(นายอมร มีมะโน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร