INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2559 ที่ผ่านมา เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2558 จำนวนมาก โดยบริษัทมีผลกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็น ของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมเท่ากับ 355.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 6.38 ล้านบาทในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5,473.27 ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นสูงมาก และสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2544 เป็นต้นมา ทั้งนี้เป็นผลมาจากการลงทุนในธุรกิจใหม่คือ ธุรกิจตู้เติมเงิน “AJ เติมสบาย” ซึ่งบริษัทย่อยที่กิจการได้เข้าไปถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 และตั้งแต่ปลายปี 2558 จากธุรกิจเล็กๆ ก็ได้เติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้การบริหารงานของทีมงาน คนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ และการสนับสนุนจากบริษัทแม่ทั้งในด้านการเงิน การผลิตตู้เติมเงิน และยี่ห้อ “ AJ ” ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี ทำให้กิจการของ บริษัทย่อยภายใต้ชื่อ “บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด” เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จากก้าวแรกที่กิจการมีตู้เติมเงินเพียง 300 กว่าตู้ ผ่านไปเพียง 1 ปี บริษัทมีตู้เติมเงินกว่า 40,000 ตู้ มียอดเติมเงินเดือนละมากกว่า 400 ล้านบาทก้าวขึ้นเป็นเบอร์ 2 ของธุรกิจนี้ด้วยอัตราการเติบโตที่สร้างความตกใจให้กับคู่แข่งขัน

ความเพียรพยายามในการรังสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพของบริษัทยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายไปยังธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวคิดด้านดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง เพื่อเป็นผู้นำด้านธุรกิจที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศเข้าสู่ยุคดิจิคอล 4.0 ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวโน้มกระแสธุรกิจสมัยใหม่ของคนยุคใหม่ แนวทางนี้เป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงและเป็นการทดแทนการทำธุรกิจแบบเดิมๆ ที่มีแนวโน้มจะค่อยๆ ลดบทบาทลง แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทดำเนินการภายใต้การรักษาสมดุลระหว่างธุรกิจเดิมกับธุรกิจใหม่เพื่อเป็นการเสริมกันทั้งในแง่ การแสวงหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพภายใต้ราคาที่สามารถแข็งขันได้ อีกทั้งการรักษาสภาพกระแสเงินสดของธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเกื้อหนุนให้กิจการโดยรวมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืนไปในอนาคต

คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทสติปัญญาอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้กิจการของบริษัทเติบโตไปในอนาคตและให้ผลตอบแทนที่ดีกับผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และประเทศชาติที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน

ขอแสดงความนับถือ

นายอมร มีมะโน
ประธานเจ้าหน้าที่บริการ