INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2 นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3 นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
4 นายอมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ
5 นายพิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ/ กรรมการ
6 นายเอนก พัฒนสฤษฎ์ กรรมการ
7 นางณษิกา มีมโนนันท์ กรรมการ
8 นายศิริชัย เทนอุทัย กรรมการ

หมายเหตุ : โดยมี นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นายวัชรินทร์ ดวงดารา กรรมการตรวจสอบ
3 นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการตรวจสอบ

โดยมี น.ส. ชฎาพร หมั่นซ่อม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ :
นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
โดยจบการศึกษาปริญญาโท และ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายอมร มีมะโน ประธานกรรมการบริหาร
2 นายพิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ กรรมการบริหาร
ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายอมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2 นายพิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
3 นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4 นางสาวเกศินี คูนำวัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
5 นายสายณ สุนทรส ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด