INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์

เมนูนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายวัชรินทร์ ดวงดารา ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2 นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ
3 นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ
4 นายอมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ
5 นายพิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ/กรรมการ
6 นายเอนก พัฒนสฤษฎ์ กรรมการ
7 นางณษิกา มีมโนนันท์ กรรมการ
8 นายศิริชัย เทนอุทัย กรรมการ

หมายเหตุ : โดยมี นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ เป็นเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายวัชรินทร์ ดวงดารา ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการตรวจสอบ
3 นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : โดยมี น.ส. ไอรินลดา พูนสินอัศวเดช เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายอมร มีมะโน ประธานกรรมการบริหาร
2 นายพิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ กรรมการบริหาร
ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายอมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2 นายพิภัทร์ ปฏิเวทภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฎิบัติการ
3 นางสาวพัทธยา โง้วสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน
4 นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
5 นายสายณ สุนทรส ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายและการตลาด