Testing Google Custom Search
 
   
 
SET ANNOUNCEMENT
วันที่ เวลา ชื่อหุ้น หัวข้อข่าว
26/3/2019 18.02 PM COM7 การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท บัฟ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วม) เพิ่มเติม
17.11 PM CSS การแก้ไขงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ฉบับภาษาอังกฤษ
17.08 PM TKS งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) แก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ37
12.52 PM LDC แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซด์ของบริษัท
12.32 PM ASIAN การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
25/3/2019 20.26 PM BIZ ลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง พร้อมระบบบังคับลำรังสีชนิดละเอียดสูง และอุปกรณ์
18.55 PM XO เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
17.55 PM CSS การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ
17.16 PM SUSCO รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
08.52 AM ASEFA การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
22/3/2019 19.33 PM EA การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562, รายงานประจำปี 2561, รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 และเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นผ่านระบบ IR Plus AGM และ QR Code ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
19.33 PM EA แจ้งการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการโรงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน 5 ขนาดกำลังการผลิตรวม 48 เมะวัตต์ ที่จังหวัดชัยภูมิ
18.38 PM SST การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
18.23 PM PYLON การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
18.19 PM SUSCO การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
17.41 PM ICN การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
17.29 PM 2S เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์บริษัท
17.23 PM PLANET การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และ รายงานประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
17.06 PM SUSCO รายงานผลการซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562
13.09 PM SALEE การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
Current Page : 1/139     
 
Copyright © 2007-2014 Online Asset Co., Ltd.
IR PLUS.IN.TH 466 Ratchadapisek Road, Samsaen-nok, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel : 02 022 6200 Fax : 02 022 6255 E-mail : ir@irplus.in.th
www.irplus.in.th

All Set Announcement
  192.168.41.100
34.228.42.25