Testing Google Custom Search
 
   
 
SET ANNOUNCEMENT
วันที่ เวลา ชื่อหุ้น หัวข้อข่าว
21/09/18 18.38 PM GCAP การเพิ่มวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง การกำหนดวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ (แก้ไข)
17.02 PM AKR กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
12.38 PM META แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
20/09/18 19.50 PM GCAP การเพิ่มวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง การกำหนดวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
17.11 PM META แจ้งเบอร์โทรสารของบริษัทฯ
19/09/18 12.52 PM SUPER แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2561 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน - แก้ไขเพิ่มเติม
18/09/18 17.48 PM META แจ้งการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
17.28 PM META การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
17/09/18 18.05 PM GCAP การเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น การแก้ไขวัตถุประสงค์ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข)
17.46 PM BWG แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BWG-W4 (F53-5)
14/09/18 19.48 PM GCAP แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เรื่องการเพิ่มทุน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
17.20 PM AJA กำหนดการใช้สิทธิของ AJA-W1
10/09/18 19.49 PM OCEAN SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2561
17.11 PM THANA ชี้แจงความคืบหน้าในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ทาคูนิ แลนด์ จำกัด
08.55 AM JMT สรุปข้อสนเทศ (JMT-W2)
08.33 AM JMT ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : JMT-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 11 กันยายน 2561
07/09/18 18.03 PM JMART กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W2 ครั้งที่ 6
17.54 PM PLANET แจ้งผู้บริหารลาออกและการแต่งตั้งผู้บริหาร
17.13 PM META การเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท
12.33 PM SUPER แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2561 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
Current Page : 1/142     
 
Copyright © 2007-2014 Online Asset Co., Ltd.
IR PLUS.IN.TH 466 Ratchadapisek Road, Samsaen-nok, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel : 02 022 6200 Fax : 02 022 6255 E-mail : ir@irplus.in.th
www.irplus.in.th

All Set Announcement
  192.168.41.100
54.92.164.184